ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Η Λάουρα Μαράτου – Αλιπράντη

Η Λάουρα Μαράτου – Αλιπράντη, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Συνεργάτης στο   Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και μέλος του Expert Forum εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Εuropean Institute for Gender Equality/ Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE),Εθνική εμπειρογνώμων   για την Ελλάδα, μας έστειλε την πλήρη μελέτη “The role of men in gender equality” για το ρόλο και τις θέσεις των ανδρών  στο ζήτημα της  προώθησης της ισότητας των δυο φύλων  μέσα από   συγκριτική διερεύνηση στις 27 χώρες μέλη. Όπως έχει επισημανθεί οι γνώσεις μας για το θέμα αυτό είναι ελλιπείς και δεν έχει γίνει καμία συστηματική μελέτη στην ΕΕ-27 μέχρι σήμερα.Η μελέτη επικεντρώνεται στα εξής θέματα:Εκπαίδευση και εργασία, Εμπλοκή των ανδρών στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία,Υγεία των ανδρών, Συμμετοχή των ανδρών στο σχεδιασμό πολιτικών για την ισότητα.