Σεπτέμβριος 2006

Πίσω στα ενημερωτικά δελτία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σεπτέμβριος 2006

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF) συναντήθηκαν στο Κίεβο, Ουκρανία σε Γενική Συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 για να εξετάσουν θέματα που αφορούν γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων στις χώρες τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ((ECICW-CECIF)
1) Γνωρίζοντας ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων είναι κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα στις χώρες-μέλη του στην πολιτική, στην λήψη αποφάσεων σε θέματα οικονομίας και στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας
2) Παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών να προβούν σε άμεσες ενέργειες:
α) να εισάγουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για να εξασφαλίσουν ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
β) να προμηθέψουν κεφάλαια για νέες πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσουν φιλικά προς την οικογένεια μέτρα μέσα από ευπροσάρμοστα σχήματα εργασίας,
γ) να κάνουν εφικτή την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά, αναπήρους και ηλικωμένους,
δ) να εξασφαλίσουν, επιβλέποντας την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, μια ισορροπημένη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών( ECICW-CECIF) είναι μια παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα εργαζόμενη μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών και με Συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα Εθνικά Συμβούλια 23 κρατών που το συγκροτούν αντιπροσωπεύουν συνολικά μέσω των 850 οργανώσεων- μελών τους περίπου 10 εκατομμύρια γυναίκες και είναι τα ακόλουθα:
Austria: Bund Osterreichischer Frauenvereine, Azerbaijan: Association for the Protection of Women Rights After D.Aliyeva, Belgium: Nederlandstalige Vrouwenraad, Denmark: Women’s Council in Denmark, Finland: National Council of Women of Finland, France: Conseil National des Femmes Francaises, FYROM: Union of Women’s Organizations of the Republic of Macedonia, Germany: Deutscher Frauenring, Great Britain: National Council of Women of Great Britain, Greece: Conseil National des Femmes Hellenes, Hungary: Hungarian Women’s Association, Israel: Council of Women’s Organisations in Israel, Italy: Consiglio Nazionale delle Donne Italian, Lithuania: Lithuanian Women’s Society, Luxemburg: Federation Nationale des Femmes Luxembourgeoises, Malta: National Council of Women of Malta, Monaco: Union des Femmes Monegasques, Netherlands: Nederlandse Vrouwenraad, Russia: The Women Union of Russia, Spain: Consejo Nacional de Mujeres de Espana, Switzerland: Alliance F – Alliance de Societes Feminines Suisses, Turkey: National Council of Turkish Women, Ukraine: Ukrainian National Women’s Council