Διοίκηση

Οργάνωση – Διοίκηση

Ανώτατο όργανο του ΕΣΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται τακτικά, βάσει του καταστατικού, μια φορά το χρόνο ή και περισσότερες (εάν έκτακτες ανάγκες το επιβάλουν). Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι των τακτικών Οργανώσεων- μελών  με δικαίωμα ψήφου, και τα ενεργά και τα επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Ε.Σ.Ε. διοικείται από 16μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ενεργά μέλη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί για μια ακόμη τετραετία. Μέλος που έχει συμπληρώσει δύο συνεχείς τετραετείς θητείες αποχωρεί υποχρεωτικά. Δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μετά πάροδο ενός έτους. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την ανανέωση των μελών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΕ
(Συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την Γ.Σ. της 15 Μαΐου 2019)

Πρόεδρος:
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
Αντιπρόεδροι :
Θεοδοσία Πενταρβάνη
Λένα  Κανέλλη-Κουτσελίνη
Αλεξάνδρα Καλογερά
Γενική Γραμματέας:
Ειδική Γραμματέας:
Φανή Πεχλιβάνη

Λίλιαν Ζέλλου

Ταμίας: 
Ιωάννα  Δούκα
Μέλη: Σούλα  Αντωνίου
Ελένη Αργυριάδου
Μαρία Βασιλειάδου
Όλγα Βλουχάκη
Άννα Γεωργιάδου
Λιάνα Καλλιέρου
Τζίνα Κορέλλα
Αμαλία Ραγκούση
Νίνα Τζέλη
Αναπληρωματικά Μέλη: 
Φερενίκη Παναγοπούλου
Βάνα Σαραμάντη
Ίρις Μπαλόγλου